ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การถอนรายวิชาออนไลน์ "W" (ไม่มีการคืนเงิน) ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ปริญญาตรี (วิทยาเขตเพชรบุรี)

วันแรกของการถอนรายวิชา
    วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันสุดท้ายของการถอนรายวิชา สิ้นสุด 17.00 น.
    วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2562
 2.Withdrawal online "W" (No refund) Term 2/2019
Undergraduate (Rama 9 campus)

Start of Withdrawal period
    Monday 11 November, 2019
End of Withdrawal period End : 5:00 PM
    Saturday 4 January, 2020
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2562
   
      
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)