ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 9 กันยายน 2562
  วันแรกของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและย้ายวิทยาเขต
วันที่ 16 กันยายน 2562
  วันแรกของการลงทะเบียนเรียน
  วันแรกของการชำระค่าลงทะเบียน
วันที่ 21 กันยายน 2562 สิ้นสุดเสาร์ 17:00 น.
  วันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและย้ายวิทยาเขต
  คำร้องจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น


วันที่ 19 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดเสาร์ 17:00 น.
  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน
  วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
  วันแรกของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า (ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 300 บาทต่อวัน)
  วันแรกของการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด (นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียน จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน)
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
  วันแรกของการเพิ่ม-ลดรายวิชา (ออนไลน์)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
  วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุดเสาร์ 17:00 น.
  วันสุดท้ายของการเพิ่ม-ลดรายวิชา (ออนไลน์)
  วันสุดท้ายของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า


เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ reg.stamford.eduและนำเอกสารดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือชำระผ่านเจ้าหน้าที่การเงินของแต่ละวิทยาเขต ทางมหาวิทยาลัยไม่แนะนำวิธีการชำระเงินในรูปแบบอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ การโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือการโอนเงินจากต่างประเทศ เนื่องจากจะเกิดความล่าช้าและผิดพลาดในการนำยอดเงินเข้าระบบรหัสบัญชีนักศึกษา ซึ่งอาจจะทำให้นักศึกษาถูกยกเลิกการลงทะเบียนได้

โปรดทราบ ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 มิฉะนั้นรายวิชาที่ลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 2.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการถอนรายวิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งกำหนดการ การถอนรายวิชาออนไลน์ (ไม่มีการคืนเงิน) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 – วันที่ 4 มกราคม 2563 สิ้นสุดเสาร์ 17:00 น.
  วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 3.Undergraduate Withdrawal online (No refund) schedule for term 2/2019 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of Withdrawal online (No refund) for Term 2/2019 :

November 11, 2019 – January 4, 2020 End : Sat 5:00 PM
  Start and End of Withdrawal period
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 4.Undergraduate online registration schedule for term 2/2019 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of online enrollments for Term 2/2019 :

September 9, 2019
  Start of program and campus change
September 16, 2019 (Senior students are those who have the total credits earned equivalent or above 100 credits)
  Start of enrollment for senior students
  Start of payment for senior students
September 21, 2019 End : Sat 5:00 PM
  End of program and campus change
> Any requests submitted after this deadline will not be accepted

September 23, 2019 (Junior students are those who have the total credits earned equivalent or below 99 credits)
  Start of enrollment for junior students
  Start of payment for junior students
October 19, 2019 End : Sat 5:00 PM
  End of enrollment
  End of payment
October 21, 2019
  Start of late enrollment (Late Enrollment Fee of 300 Baht/Day applies.)
  Start of disenrollment in case of insufficient payment (Students must re-enroll after the payment in full.)
October 28, 2019
  Start of Add-Drop period
November 4, 2019
  Start of classes
November 9, 2019 End : Sat 5:00 PM
  End of Add-Drop period
  End of late enrollment


Note: The actual amount of fees depends on the number of enrolled credits, and you will know this amount upon enrollment. The invoice is downloadable from reg.stamford.edu and use the attached slip to make bill payment at the bank in Thailand only or at the cashier on campus. Any other forms of payment, such as mobile money transfer, online credit card payment or wire transfer, are not recommended and may cause delays in recording your payment leading to disenrollment. The payment must be completed by October 19, 2019 or disenrollment will occur.
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
 5.Undergraduate Withdrawal online (No refund) schedule for term 1/2019 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of Withdrawal online (No refund) for Term 1/2019 :

Monday 22 July, 2019 – Saturday 7 September, 2019 End : 5:00 PM
  Start and End of Withdrawal period
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
 6.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการถอนรายวิชาออนไลน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งกำหนดการ การถอนรายวิชาออนไลน์ (ไม่มีการคืนเงิน) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 – วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 สิ้นสุด 17:00 น.
  วันแรกและวันสุดท้ายของการถอนรายวิชา
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 พฤษภาคม 2562
   
      
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)