ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Rama 9 Campus
Undergraduate students from Rama 9 may enroll for the following courses on Asoke campus:

  1. BUS 331 Operation Management
  2. BUS 421 Strategic Management
  3. MGN 384 Project Management
  4. BUS 375 Business Research
  5. ECO 202 Micro Economics
  6. ENG 102 College English II
  7. ENT 101 Entrepreneurial Mindset
  8. ENG 103 College English III
  9. MGN 221 Human Resource Management
  10. MKT 437 Marketing Research
  11. MKT 220/ADV 220 Consumer Behavior
  12. ENT 201 Innovation and Creativity
  13. LAW 201 Business Law
  14. MKT 333 Digital Marketing
Note: Classes in Asoke will show “Asoke Campus” in remark.

ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 2.Undergraduate online registration schedule for term 1/2016 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of online enrollments for Term 1/2016 :

May 30, 2016
  Start of enrollment for 3rd and 4th year students
  Start of payment for 3rd and 4th year students
June 6, 2016
  Start of enrollment for 1st and 2nd year students
  Start of payment for 1st and 2nd year students
July 8, 2016
  End of enrollment
  End of payment
July 11, 2016
  Start of late enrollment (A Late Enrollment Fee of 300 Baht/Day applies.)
  Start of disenrollment in case of insufficient payment (Students must enroll again after the payment in full.)
July 15 - 29, 2016
  Online Add-Drop period
July 25, 2016
  Start of classes
July 29, 2016
  End of late enrollment


Note: The actual amount of fees depends on the number of enrolled credits, and you will know this amount upon enrollment. The invoice is downloadable from reg.stamford.edu and use the attached slip to make the payment at the bank or online credit card payment. The payment must be completed by July 8, 2016 or disenrollment will occur.
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
 3.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 พฤษภาคม – 8 กรกฎาคม 2559
  วันแรกและวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน - การชำระค่าลงทะเบียน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  วันแรกของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า (ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 300 บาทต่อวัน)
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
  วันแรกของการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด (นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียน จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน)
วันที่ 15 – 29 กรกฎาคม 2559
  วันแรกและวันสุดท้ายของการเพิ่ม-ลดรายวิชา (ออนไลน์)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559
  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
  วันสุดท้ายของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า


เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ reg.stamford.edu และนำเอกสารดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่ธนาคารทุกสาขา หรือชำระผ่านระบบบัตรเครดิต

โปรดทราบ ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 มิฉะนั้นรายวิชาที่ลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   17 พฤษภาคม 2559
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)