ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.Undergraduate online registration schedule for term 1/2017 (Rama 9 campus)
Please be informed the dates of online enrollments for Term 1/2017 :

May 29, 2017 (Senior students are those who have the total credits earned equivalent or above 100 credits)
  Start of enrollment for senior students
  Start of payment for senior students
June 5, 2017 (Junior students are those who have the total credits earned equivalent or below 99 credits)
  Start of enrollment for junior students
  Start of payment for junior students
July 2, 2017 (Sunday, July 2, 2017 office is closed. Only bank transfer is available for payment)
  End of enrollment
  End of payment
July 3, 2017
  Start of late enrollment (Late Enrollment Fee of 300 Baht/Day applies.)
  Start of disenrollment in case of insufficient payment (Students must enroll again after the payment in full.)
July 10-23, 2017
  Start and End of Add-Drop period
July 17, 2017
  Start of classes
July 23, 2017
  End of late enrollment


Note: The actual amount of fees depends on the number of enrolled credits, and you will know this amount upon enrollment. The invoice is downloadable from reg.stamford.edu and use the attached slip to make the payment at the bank or online credit card payment. The payment must be completed by July 2, 2017 or disenrollment will occur.
ประกาศโดย   Registrar's Office   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
 2.ปริญญาตรี วิทยาเขตเพชรบุรี : กำหนดการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตเพชรบุรี ขอแจ้งการลงทะเบียนเรียน (ออนไลน์) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2560
  วันแรกและวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน - การชำระค่าลงทะเบียน
วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
  วันแรกของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า (ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า 300 บาทต่อวัน)
  วันแรกของการยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียน กรณีไม่ชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด (นักศึกษาที่ถูกยกเลิกการลงทะเบียน จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ หลังจากชำระค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน)
วันที่ 10-23 กรกฎาคม 2560
  วันแรกและวันสุดท้ายของการเพิ่ม-ลดรายวิชา (ออนไลน์)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560
  วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
  วันสุดท้ายของการปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า


เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้ว จะสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ที่ reg.stamford.edu และนำเอกสารดังกล่าวไปชำระเงินได้ที่ธนาคารทุกสาขา หรือชำระผ่านระบบบัตรเครดิต

โปรดทราบ ชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 มิฉะนั้นรายวิชาที่ลงทะเบียนจะถูกยกเลิก
ประกาศโดย   ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact the Registrar's Office: Department of Student Records (Registrar)